Contractul cu Turistul – Andrei Luxury Travel

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………. din ………………………..

 

Părţile contractante

Andrei LUXURY TRAVEL SRL, cu sediul în București, Sector 5, str. Intrarea Prundeni, nr. 5B, cod unic de înregistrare 36959140, titulară a Licenţei de turism nr. 7738, pentru Agenţia de Turism Andrei LUXURY TRAVEL, cu punct de lucru în București, Sector 3, str.Mihai Bravu, nr. 432, bl. V17, sc. 1 parter,  Tel: 0734 474 671, email: contact@andreiluxurytravel.ro , reprezentată prin Bogdan Bealcovschi în calitate de Manager Agentie, denumită în continuare Agenţia,

şi turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/doamna ………………………………………….………, domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………….., Adresa. ………………………………………………………………………….., telefon fix………………………mobil……………………….., Email:……………………………………………………………………………. posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ……… nr. ………..………., eliberat/eliberată de …………..……………………… la data de ………..……………….., au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris in oferta turistica, bonul de comanda si voucher, anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul

Preţul contractului este ………………..………… şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de………….………lei, iar diferenta de………………… se va face până la data de ……………….………….

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

 1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
 2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
  1. a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
  2. b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
  3. c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  2. b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (greva, conflicte politice de razboi, situatii catostrofale, de pericol public, atac terorist, embargou international, modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
 5. Agentia isi rezerva dreptul de a schimba hotelul cu altul, de aceasi categorie, in cazul suprarezervarilor sau problemelor tehnice
 6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 7 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
  1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin la avion);
  2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
  3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 7. Agentia poate intermedia la solicitarea turistului – pe langa serviciile turistice de baza organizate de Turoperator – si servicii suplimentare: ex. Transfer la aeroport; in aceste situatii turistul va lua la cunostinta si va semna contractele prestatorilor de servicii

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

 1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări, costuri suplimentare care sunt egale cu penalizarile aferente conform cap.V punctul 1.
 2. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agentiei la rezervare (nume, prenume, data nasterii, nr. pasaport, domiciliu etc.) pentru valabilitatea documentelor personale si pentru eventualele prejudicii cauzate in urma informatiilor eronate.

Turistul se obliga sa respecte prevederile legale cu privire la regimul pasapoartelor, vizelor, regimul vamal, asigurare de sanatate etc.

Prejudiciile cauzate din nerespectarea celor de mai sus vor fi suportate de turist. In cazul in care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, Touroperatorul nu poate fi obligat la restituirea sumelor de bani platite de catre turist. In cazul in care, turistul din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractata, nu este indreptatit la despagubiri. Turistul raspunde pentru siguranta propriilor bagaje.

 1. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
 2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
 3. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. 4 pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
  1. rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
  2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 2. b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
 3. c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
 3. c) anularea s-a făcut din vina turistului.

6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii sau declarate de catre autoritatile competente, cazuri in care asigurarea serviciilor devine imposibila.

In caz de forta majora, touroperatorul are dreptul de a retine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului turistic esuat si de a returna turistului diferenta ramasa din suma totala platita.

Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

 1. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 2. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

9.Turistul se obliga sa respecte toate regulile impuse de compania aeriana pe durata zborului. In cazul in care compania aeriana sau touroperatorul nu stabileste alte limite greutatea maxima a bagajelor este de 20kg + 5kg bagaj de mana. Turistul ia la cunostinta faptul, ca perioada sejurului include si ziua plecarii si ziua intoarcerii. Prin semnarea contractului, turistul declara faptul, ca a luat la cunostinta si acepta toate conditiile de calatorie prevazute in oferta touroperatorului.

 1. Renunţări, penalizări, despăgubiri
 2. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
 3. a) 25%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. b) 50%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecării;
 5. c) 100%. din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 6. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 7. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4.În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 1. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 2. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
 3. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
 4. Reclamaţii
 5. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
 6. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 35 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. Oferta Turistica/Calculatia
 2. Bonul de Comanda
 3. Voucherul
 4. Factura Proforma
 5. Dispoziţii finale
 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

    Andrei LUXURY TRAVEL                                                            Turist,                                                                                                        

 Agent de turism:                                                                            Numele …………………………….

 Semnătura:                                                                                    Prenumele ………………………….                                                                            

                                                                                                         Semnătura:……………………………

 

Sau descarca contractul de aici: Contract Andrei Luxury Travel